KSCA Registered Coaches

International Arbiter

Vasanth B H

Manjunatha M

Pranesh Yadav K

Promodraj Moree

Beig Saleem

FIDE Arbiter

Chandrashekar Upadyaya T

Babita B

Somanath Krishnarao

Shripad K V

Karthik Shetty

Ravi Kiran D J

Basavaraja M

Karthik R

Murugasundaram K

Omkar S Dandoti

Raghavendra M V

Kamate Jameel Dastagir

Sudeep S

Aditya Krishnamurthy

Sachin R B

Sakshath U K

National Arbiter

Babu J Poojary

Girish Reddy

Gurumurthy B

Kori Amitanand

Lakshmi N

Naveen A J

Md Rafiq S

Rahul Mayur Sharma

Rajeev Bhatt

Soundarya U K

Shripad Chidambur Hegde

Sudhir S

Suresh Babu M H

Suresh J

Vijay Kumar R

Upendra K